Hidden Star in Four Seasons/Spell Cards/Nivel 6

De Touhou Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
< Nivel 5   Spell Cards   Extra >


Spell Card #1 de Jefe

Spell Card 071

Screenshot No. 071: 後符「秘神の後光」 (Ushirofu "Hishin no Gokou")
Back Sign "Halo of the Secret God"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Fácil
Comentario:

Spell Card 072

Screenshot No. 072: 後符「秘神の後光」 (Ushirofu "Hishin no Gokou")
Back Sign "Halo of the Secret God"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Normal
Comentario:

Spell Card 073

Screenshot No. 073: 後符「秘神の後光」 (Ushirofu "Hishin no Gokou")
Back Sign "Halo of the Secret God"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Difícil
Comentario:

Spell Card 074

Screenshot No. 074: 後符「絶対秘神の後光」 (Ushirofu "Zettai Hishin no Gokou")
Back Sign "Halo of the Absolute Secret God"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Lunático
Comentario:

Spell Card #2 de Jefe

Spell Card 075

Screenshot No. 075: 裏夏「スコーチバイホットサマー」 (Ura-natsu "Sukoochi Bai Hotto Samaa")
Hidden Summer "Scorch by Hot Summer"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Fácil
Comentario:

Spell Card 076

Screenshot No. 076: 裏夏「スコーチバイホットサマー」 (Ura-natsu "Sukoochi Bai Hotto Samaa")
Hidden Summer "Scorch by Hot Summer"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Normal
Comentario:

Spell Card 077

Screenshot No. 077: 裏夏「異常猛暑の焦土」 (Ura-natsu "Ijou Mousho no Shoudo")
Hidden Summer "Scorched Earth of Abnormal Intense Heat"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Difícil
Comentario:

Spell Card 078

Screenshot No. 078: 裏夏「異常猛暑の焦土」 (Ura-natsu "Ijou Mousho no Shoudo")
Hidden Summer "Scorched Earth of Abnormal Intense Heat"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Lunático
Comentario:

Spell Card #3 de Jefe

Spell Card 079

Screenshot No. 079: 裏秋「ダイ・オブ・ファミン」 (Ura-aki "Dai Obu Famin")
Hidden Fall "Die of Famine"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Fácil
Comentario:

Spell Card 080

Screenshot No. 080: 裏秋「ダイ・オブ・ファミン」 (Ura-aki "Dai Obu Famin")
Hidden Fall "Die of Famine"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Normal
Comentario:

Spell Card 081

Screenshot No. 081: 裏秋「異常枯死の餓鬼」 (Ura-aki "Ijou Koshi no Gaki")
Hidden Fall "Preta of Abnormal Blight" [1]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Difícil
Comentario:

Spell Card 082

Screenshot No. 082: 裏秋「異常枯死の餓鬼」 (Ura-aki "Ijou Koshi no Gaki")
Hidden Fall "Preta of Abnormal Blight" [1]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Lunático
Comentario:

Boss Spell Card #4

Spell Card 83

Screenshot No. 83: 裏冬「ブラックスノーマン」 (Ura-fuyu "Burakku Sunooman")
Hidden Winter "Black Snowman" [2]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Fácil
Comentario:

Spell Card 084

Screenshot No. 084: 裏冬「ブラックスノーマン」 (Ura-fuyu "Burakku Sunooman")
Hidden Winter "Black Snowman" [2]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Normal
Comentario:

Spell Card 085

Screenshot No. 085: 裏冬「異常降雪の雪だるま」 (Ura-fuyu "Ijou Kousetsu no Yukidaruma")
Hidden Winter "Snowman of Abnormal Snowfall"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Difícil
Comentario:

Spell Card 086

Screenshot No. 086: 裏冬「異常降雪の雪だるま」 (Ura-fuyu "Ijou Kousetsu no Yukidaruma")
Hidden Winter "Snowman of Abnormal Snowfall"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Lunático
Comentario:

Boss Spell Card #5

Spell Card 087

Screenshot No. 087: 裏春「エイプリルウィザード」 (Ura-haru "Eipuriru Wizaado")
Hidden Spring "April Wizard"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Fácil
Comentario:

Spell Card 088

Screenshot No. 088: 裏春「エイプリルウィザード」 (Ura-haru "Eipuriru Wizaado")
Hidden Spring "April Wizard"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Normal
Comentario:

Spell Card 089

Screenshot No. 089: 裏春「異常落花の魔術使い」 (Ura-haru "Ijou Rakka no Mahou-tsukai")
Hidden Spring "Black Magician of Abnormal Falling Petals"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Difícil
Comentario:

Spell Card 090

Screenshot No. 090: 裏春「異常落花の魔術使い」 (Ura-haru "Ijou Rakka no Mahou-tsukai")
Hidden Spring "Black Magician of Abnormal Falling Petals"
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Lunático
Comentario:

Spell Card #6 de Jefe

Primavera
Verano
Otoño
Invierno

Spell Card 091

Screenshot No. 091: 「裏・ブリージーチェリーブロッサム」 ("Ura Buriijii Cherii Burossamu")
"Hidden Breezy Cherry Blossom" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Fácil (Sub-arma de primavera)
Comentario:

Spell Card 092

Screenshot No. 092: 「裏・ブリージーチェリーブロッサム」 ("Ura Buriijii Cherii Burossamu")
"Hidden Breezy Cherry Blossom" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Normal (Sub-arma de primavera)
Comentario:

Spell Card 093

Screenshot No. 093: 「裏・ブリージーチェリーブロッサム」 ("Ura Buriijii Cherii Burossamu")
"Hidden Breezy Cherry Blossom" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Difícil (Sub-arma de primavera)
Comentario:

Spell Card 094

Screenshot No. 094: 「裏・ブリージーチェリーブロッサム」 ("Ura Buriijii Cherii Burossamu")
"Hidden Breezy Cherry Blossom" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Lunático (Sub-arma de primavera)
Comentario:

Spell Card 095

Screenshot No. 095: 「裏・パーフェクトサマーアイス」 ("Ura Paafekuto Samaa Aisu")
"Hidden Perfect Summer Ice" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Fácil (Sub-arma de verano)
Comentario:

Spell Card 096

Screenshot No. 096: 「裏・パーフェクトサマーアイス」 ("Ura Paafekuto Samaa Aisu")
"Hidden Perfect Summer Ice" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Normal (Sub-arma de verano)
Comentario:

Spell Card 097

Screenshot No. 097: 「裏・パーフェクトサマーアイス」 ("Ura Paafekuto Samaa Aisu")
"Hidden Perfect Summer Ice" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Difícil (Sub-arma de verano)
Comentario:

Spell Card 098

Screenshot No. 098: 「裏・パーフェクトサマーアイス」 ("Ura Paafekuto Samaa Aisu")
"Hidden Perfect Summer Ice" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Lunático (Sub-arma de verano)
Comentario:

Spell Card 099

Screenshot No. 099: 「裏・クレイジーフォールウィンド」 ("Ura Kureijii Foofu Windo")
"Hidden Crazy Fall Wind" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Fácil (Sub-arma de otoño)
Comentario:

Spell Card 100

Screenshot No. 100: 「裏・クレイジーフォールウィンド」 ("Ura Kureijii Foofu Windo")
"Hidden Crazy Fall Wind" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Normal (Sub-arma de otoño)
Comentario:

Spell Card 101

Screenshot No. 101: 「裏・クレイジーフォールウィンド」 ("Ura Kureijii Foofu Windo")
"Hidden Crazy Fall Wind" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Difícil (Sub-arma de otoño)
Comentario:

Spell Card 102

Screenshot No. 102: 「裏・クレイジーフォールウィンド」 ("Ura Kureijii Foofu Windo")
"Hidden Crazy Fall Wind" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Lunático (Sub-arma de otoño)
Comentario:

Spell Card 103

Screenshot No. 103: 「裏・エクストリームウィンター」 ("Ura Ekusutoriimu Wintaa")
"Hidden Extreme Winter" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Fácil (Sub-arma de invierno)
Comentario:

Spell Card 104

Screenshot No. 104: 「裏・エクストリームウィンター」 ("Ura Ekusutoriimu Wintaa")
"Hidden Extreme Winter" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Normal (Sub-arma de invierno)
Comentario:

Spell Card 105

Screenshot No. 105: 「裏・エクストリームウィンター」 ("Ura Ekusutoriimu Wintaa")
"Hidden Extreme Winter" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Difícil (Sub-arma de invierno)
Comentario:

Spell Card 106

Screenshot No. 106: 「裏・エクストリームウィンター」 ("Ura Ekusutoriimu Wintaa")
"Hidden Extreme Winter" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Lunático (Sub-arma de invierno)
Comentario:
Default

Primavera

Spell Card 091

Screenshot No. 091: 「裏・ブリージーチェリーブロッサム」 ("Ura Buriijii Cherii Burossamu")
"Hidden Breezy Cherry Blossom" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Fácil (Sub-arma de primavera)
Comentario:

Spell Card 092

Screenshot No. 092: 「裏・ブリージーチェリーブロッサム」 ("Ura Buriijii Cherii Burossamu")
"Hidden Breezy Cherry Blossom" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Normal (Sub-arma de primavera)
Comentario:

Spell Card 093

Screenshot No. 093: 「裏・ブリージーチェリーブロッサム」 ("Ura Buriijii Cherii Burossamu")
"Hidden Breezy Cherry Blossom" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Difícil (Sub-arma de primavera)
Comentario:

Spell Card 094

Screenshot No. 094: 「裏・ブリージーチェリーブロッサム」 ("Ura Buriijii Cherii Burossamu")
"Hidden Breezy Cherry Blossom" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Lunático (Sub-arma de primavera)
Comentario:
Verano

Spell Card 095

Screenshot No. 095: 「裏・パーフェクトサマーアイス」 ("Ura Paafekuto Samaa Aisu")
"Hidden Perfect Summer Ice" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Fácil (Sub-arma de verano)
Comentario:

Spell Card 096

Screenshot No. 096: 「裏・パーフェクトサマーアイス」 ("Ura Paafekuto Samaa Aisu")
"Hidden Perfect Summer Ice" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Normal (Sub-arma de verano)
Comentario:

Spell Card 097

Screenshot No. 097: 「裏・パーフェクトサマーアイス」 ("Ura Paafekuto Samaa Aisu")
"Hidden Perfect Summer Ice" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Difícil (Sub-arma de verano)
Comentario:

Spell Card 098

Screenshot No. 098: 「裏・パーフェクトサマーアイス」 ("Ura Paafekuto Samaa Aisu")
"Hidden Perfect Summer Ice" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Lunático (Sub-arma de verano)
Comentario:
Otoño

Spell Card 099

Screenshot No. 099: 「裏・クレイジーフォールウィンド」 ("Ura Kureijii Foofu Windo")
"Hidden Crazy Fall Wind" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Fácil (Sub-arma de otoño)
Comentario:

Spell Card 100

Screenshot No. 100: 「裏・クレイジーフォールウィンド」 ("Ura Kureijii Foofu Windo")
"Hidden Crazy Fall Wind" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Normal (Sub-arma de otoño)
Comentario:

Spell Card 101

Screenshot No. 101: 「裏・クレイジーフォールウィンド」 ("Ura Kureijii Foofu Windo")
"Hidden Crazy Fall Wind" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Difícil (Sub-arma de otoño)
Comentario:

Spell Card 102

Screenshot No. 102: 「裏・クレイジーフォールウィンド」 ("Ura Kureijii Foofu Windo")
"Hidden Crazy Fall Wind" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Lunático (Sub-arma de otoño)
Comentario:
Invierno

Spell Card 103

Screenshot No. 103: 「裏・エクストリームウィンター」 ("Ura Ekusutoriimu Wintaa")
"Hidden Extreme Winter" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Fácil (Sub-arma de invierno)
Comentario:

Spell Card 104

Screenshot No. 104: 「裏・エクストリームウィンター」 ("Ura Ekusutoriimu Wintaa")
"Hidden Extreme Winter" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Normal (Sub-arma de invierno)
Comentario:

Spell Card 105

Screenshot No. 105: 「裏・エクストリームウィンター」 ("Ura Ekusutoriimu Wintaa")
"Hidden Extreme Winter" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Difícil (Sub-arma de invierno)
Comentario:

Spell Card 106

Screenshot No. 106: 「裏・エクストリームウィンター」 ("Ura Ekusutoriimu Wintaa")
"Hidden Extreme Winter" [3]
Propietario: Okina Matara
Nivel 6 — Lunático (Sub-arma de invierno)
Comentario:

Notas

  1. 1,0 1,1 Preta: fantasma budista hambriento. Se lee en japonés como gaki (餓鬼). Los que renacen como preta siempre están hambrientos y no pueden disfrutar comer o beber.
  2. 2,0 2,1 De acuerdo al [[[wikipedia:es:Wu Xing|Wu Xing]], cada estación tiene un color asociado a ella, y el color negro es el del invierno.
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 El nombre de cada una de las spell cards finales de Okina es el nombre del disparo de sub-estación que el jugador escogió, con 裏 (escondido, detrás) añadido al comienzo.
< Nivel 5   Spell Cards   Extra >

</tabber>