Legacy of Lunatic Kingdom/Spell Cards/Nivel 5

De Touhou Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
< Nivel 4   Spell Cards   Nivel 6 >


Spell Card #1 de Jefe

Spell Card 059

Screenshot No. 059: 獄符「ヘルエクリプス」 (Gokufu "Heru Ekuripusu")
Hell Sign "Hell Eclipse"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Fácil
Comentario:

Spell Card 060

Screenshot No. 060: 獄符「ヘルエクリプス」 (Gokufu "Heru Ekuripusu")
Hell Sign "Hell Eclipse"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Normal
Comentario:

Spell Card 061

Screenshot No. 061: 獄符「地獄の蝕」 (Gokufu "Jigoku no Shoku")
Hell Sign "Eclipse of Hell"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Difícil
Comentario:

Spell Card 062

Screenshot No. 062: 獄符「地獄の蝕」 (Gokufu "Jigoku no Shoku")
Hell Sign "Eclipse of Hell"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Lunático
Comentario:

Spell Card #2 de Jefe

Spell Card 063

Screenshot No. 063: 獄符「フラッシュアンドストライプ」 (Gokufu "Furasshu Ando Sutoraipu")
Hell Sign "Flash and Stripe"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Fácil
Comentario:

Spell Card 064

Screenshot No. 064: 獄符「フラッシュアンドストライプ」 (Gokufu "Furasshu Ando Sutoraipu")
Hell Sign "Flash and Stripe"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Normal
Comentario:

Spell Card 065

Screenshot No. 065: 獄符「スターアンドストライプ」 (Gokufu "Sutaa Ando Sutoraipu")
Hell Sign "Star and Stripe"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Difícil
Comentario:

Spell Card 066

Screenshot No. 066: 獄符「スターアンドストライプ」 (Gokufu "Sutaa Ando Sutoraipu")
Hell Sign "Star and Stripe"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Lunático
Comentario:

Spell Card #3 de Jefe

Spell Card 067

Screenshot No. 067: 獄炎「グレイズインフェルノ」 (Gokuen "Gureizu Inferuno")
Hellfire "Graze Inferno"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Fácil
Comentario:

Spell Card 068

Screenshot No. 068: 獄炎「グレイズインフェルノ」 (Gokuen "Gureizu Inferuno")
Hellfire "Graze Inferno"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Normal
Comentario:

Spell Card 069

Screenshot No. 069: 獄炎「グレイズインフェルノ」 (Gokuen "Gureizu Inferuno")
Hellfire "Graze Inferno"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Difícil
Comentario:

Spell Card 070

Screenshot No. 070: 獄炎「かすりの獄意」[1] (Gokuen "Kasuri no Gokui")
Hellfire "Infernal Essence of Grazing"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Lunático
Comentario:

Spell Card #4 de Jefe

Spell Card 071

Screenshot No. 071: 地獄「ストライプドアビス」 (Jigoku "Sutoraipudo Abisu")
Inferno "Striped Abyss"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Fácil
Comentario:

Spell Card 072

Screenshot No. 072: 地獄「ストライプドアビス」 (Jigoku "Sutoraipudo Abisu")
Inferno "Striped Abyss"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Normal
Comentario:

Spell Card 073

Screenshot No. 073: 地獄「ストライプドアビス」 (Jigoku "Sutoraipudo Abisu")
Inferno "Striped Abyss"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Difícil
Comentario:

Spell Card 074

Screenshot No. 074: 地獄「ストライプドアビス」 (Jigoku "Sutoraipudo Abisu")
Inferno "Striped Abyss"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Lunático
Comentario:

Spell Card #5 de Jefe

Spell Card 075

Screenshot No. 075: 「フェイクアポロ」 ("Feiku Aporo")
"Fake Apollo"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Fácil
Comentario:

Spell Card 076

Screenshot No. 076: 「フェイクアポロ」 ("Feiku Aporo")
"Fake Apollo"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Normal
Comentario:

Spell Card 077

Screenshot No. 077: 「アポロ捏造説」 ("Aporo Netsuzousetsu")
"Apollo Hoax Theory"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Difícil
Comentario:

Spell Card 078

Screenshot No. 078: 「アポロ捏造説」 ("Aporo Netsuzousetsu")
"Apollo Hoax Theory"
Propietario: Clownpiece
Nivel 5 — Lunático
Comentario:

Notas

  1. 獄意: Un juego de palabras de 極意 – "secreto definitivo" o "esencia verdadera”; ambos pronunciados 'gokui'
< Nivel 4   Spell Cards   Nivel 6 >